Etikai Szabályzat

A Békés Megyei Ügyvédi Kamara  Etikai és Érdekvédelmi Bizottságának MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA  

I. A Békés Megyei Ügyvédi Kamara Alapszabálya szerint az Etikai és Érdekvédelmi Bizottság az ügyvédi kamara bizottsága, amely elnökből és négy tagból áll. 

Feladata az ügyvédi érdekvédelem, az ügyvédi hivatással kapcsolatos köztájékoztatás szervezése, és az ügyvéd-etikai kérdésekben való állásfoglalás.A bizottság a munkájáról beszámol a közgyűlésnek. 

 

II. Békés Megyei Ügyvédi Kamara Etikai és Érdekvédelmi Bizottságára az ügyvédi kamara bizottságainak általános működési és eljárási rendje vonatkozik

1. A bizottságok testületként járnak el, hatáskörüket – a jelen alapszabályban meghatározott kivételekkel – bizottsági  ülésen gyakorolják

2. Valamennyi bizottság szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal ülésezik. A bizottságot az elnök, akadályoztatása esetén két bizottsági tag együttesen hívja össze.

3. Az ülést annak megkezdése előtt legalább 8 nappal – a napirend, a hely és az időpont megjelölésével – írásban vagy a bizottsági tagok kamarai nyilvántartásában szereplő e-mail címére megküldött levéllel – kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belülre is összehívható telefax /e-mail/, telefon útján.

4. Az ülésre az ülés tárgyával érintett személyeket tanácskozási joggal meg lehet hívni.

5. Bármely bizottsági tag írásban, az ok és a cél egyidejű megjelölése mellett kérheti a bizottság összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles a bizottság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 15 napon belülre összehívni.

6. A bizottság ülésének előkészítése a bizottság elnökének feladata.

7. A bizottság elnöke   elnököl a bizottsági üléseken.

8. Ha a bizottság elnöke   nincs jelen valamely bizottsági ülésen, úgy a jelenlévő tagok maguk közül választanak elnököt.

9. A bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a bizottság tagjainak fele, de legalább 2 tagja jelen van.

10. A bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az ülés elnökének szavazata dönt.

11. A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.

12. A jegyzőkönyv tartalmazza :

  •  az ülés helyét, idejét, és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e,
  •  a résztvevők nevét,- a hozzászólások lényegét, és az egyes napirendi pontokról hozott          határozatokat,
  •  a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat.

13. A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell.

14. Bármely tag kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet is kell készíteni.

15. A jegyzőkönyvet a bizottsági ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. A bizottsági ülés jegyzőkönyvét az összes bizottsági tagnak – függetlenül attól, hogy az ülésen részt vettek-e – meg kell küldeni az ülést követő 8 napon belül.

16. Ha azt az ügy sürgőssége indokolja, a bizottság ülés megtartása nélkül is határozhat.

17. Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét 3 napi határidő kitűzésével írásban kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják meg. A szavazás eredményéről és a határozatról, valamint annak keltéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő 8 napon belül a bizottság elnöke írásban tájékoztatja. Ha bármelyik bizottsági tag kéri, a bizottság ülését a határozattervezet megtárgyalására össze kell hívni.

18. A bizottság tagjai az ügyvédi tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.

 

III. Az Etikai és Érdekvédelmi Bizottság ügyvéd-etikai kérdésekben való állásfoglalás kiadására irányuló eljárása 

1. Amennyiben a kamara elnöke valamely ügyvéd ellen benyújtott panasz alapján vagy más okból az ügyvéd-etikai kérdésekben való állásfoglalást kér a bizottságtól, az eljárásban keletkezett iratokat a bizottság elnökének megküldi. A bizottság kizárólag a kamara elnökének kérésére ad ki állásfoglalást.

2. A bizottság ülésének előkészítése a bizottság elnökének feladata.  A Bizottság elnöke a kamara elnöke által megküldött iratok beérkezését követően, a bizottság ülését előkészíti: amennyiben a panasszal kapcsolatban bármely szerv vagy személy megkeresése szükséges azt foganatosítja.  Ha a panaszban foglaltak pontosításra szorulnak, arra a panaszost felhívja.

3. A szükséges iratok beérkezését követően kijelöli a Bizottság ülésének az időpontját  és helyét, összehívja a bizottságot. A bizottság tagjainak az eljárás anyagát elektronikus úton megküldi.

4. A bizottság ülésének összehívásáról – a panasz és az elnöki átirat egy példányának megküldésével – értesíti a panasszal érintett ügyvédet, és tájékoztatja arról, hogy az iratokat a bizottság elnökénél előzetesen egyeztetett időpontban megtekintheti. A panasszal érintett ügyvédnek az eljárás iratait elektronikus levélben is megküldheti.

5. Tájékoztatja a panasszal érintett ügyvédet arról is, hogy írásban tehet észrevételt az ellene előterjesztett panaszra vagy a bizottság ülésén személyesen is részt vehet, ahol a szóban adhatja elő észrevételeit. Tájékoztatja arról is arra is, hogy ha az eljárásban nem vesz részt, és írásbeli észrevételt sem terjeszt elő, ez az eljárás lefolytatását nem akadályozza.

6. A bizottság ülésén az elnök ismerteti a kamara elnökének állásfoglalás kérését tartalmazó levelét és ismerteti az iratokat. A bizottság meghallgatja a jelen lévő panaszlott ügyvédet. A panaszlott ügyvédhez a bizottság tagjai kérdéseket intézhetnek.

7. A bizottság tagjai az ülésen indítványt tehetnek további személy meghallgatására nyilatkozat vagy irat beszerzésére.  Erre vonatkozó indítványt a panaszlott ügyvéd is tehet. Amennyiben az indítványt a bizottság megalapozottnak találja, elrendeli az indítvány teljesítését.

8. Az állásfoglalás kialakításáról a bizottság zárt ülésen határoz.9. Az állásfoglalást az elnök vagy az általa kijelölt bizottsági tag foglalja írásba. A bizottság az állásfoglalásról a kamara elnökét – az általa küldött és az eljárásban beszerzett további iratok visszaküldésével egyidejűleg – a bizottság elnöke értesíti, az állásfoglalást tartalmazó határozat három eredeti példányban történő megküldésével. Gyula, 2013. február 1.

Záradék:

“Fenti működési szabályzatot a Békés Megyei Ügyvédi Kamara Elnöksége, mint az Etikai és Érdekvédelmi Bizottság előterjesztését 2013. február 1. napján elfogadta, és azt a kamara honlapján közzétenni rendelte.”

2013. február

Csomós Tamás                                                                                                    dr. Kovács Tamás
     Elnök                                                                                                                               Titkár