Hírlevél-2018.03.01.

KAMARAI HÍRLEVÉL

I.

Megjelent a Jogtudományi Közlöny februári száma. Továbbítjuk a tartalomjegyzéket.

A folyóiratban folytatódik az új Pp-t bemutató tanulmánysorozat Gombos Katalin: A polgári perorvoslati rendszer és átalakulása című dolgozatával.

Érzékeny problémát érint Fázsi László: A pótmagánvádas eljárás szabályozásának változásairól című írása is. Itt adunk tájékoztatást arról, hogy a Patrocinium Kiadó gondozásában jelent meg Fázsi László A pótmagánvád a magyar büntető eljárásjogban és gyakorlatban című kötete.

II.

Megkérjük azon kartársakat, akik a helyettes ügyvéd bejelentésére vonatkozó kötelezettségüket ezidáig nem teljesítették, azt soron kívül eszközöljék. Az alapul szolgáló megállapodás megkötésének határideje 2018. február 28-án lejárt.

Gyula, 2018. március 1.
Dr. Csomós Tamás
Elnök

Jogtudományi Közlöny 2018 2

Hírlevél-2018.02.26.

KAMARAI HÍRLEVÉL

I.

Továbbítjuk a T. Kartársaknak a Budapesti Ügyvédi Kamara 487. számú elektronikus hírlevelét.

II.

A Kúria a honlapján folyamatosan közzéteszi az évente felállított joggyakorlat-elemző csoportok összefoglaló véleményét. A legfőbb bírói testület bizonyos késésben van. Van olyan összefoglaló vélemény, ami a BH-ban már rövidítve megjelent, de a honlapon még nem található meg.

Közzétételre került ugyanakkor a társasházi jogvitákkal kapcsolatos ítélkezési gyakorlatot elemző összefoglaló jelentés, amely letölthető az alábbi címről: www.lb.hu

Gyula, 2018. február 26.
Dr. Csomós Tamás
Elnök

Hírlevél-2018.02.23.

KAMARAI HÍRLEVÉL

Megjelent a Kúriai Döntések Bírósági Határozatok 2018 februári száma. Továbbítjuk a tartalomjegyzéket.
Az alábbi határozatokra hívjuk fel a figyelmet.

BH.2018.B.7.
Társtettesként elkövetett rablás bűntettének minősül azoknak a tetten ért tolvajoknak a cselekménye, akik az erőszakot nemcsak a menekülésük, hanem az ellopott dolog megtartása végett is alkalmazzák.

BH.2018.46.
Nincs helye ajándék visszakövetelésének, ha az ajándékozó létfenntartása azért nem biztosított, mert a hátrányos élethelyzetét önhibájából maga idézte elő.

BH.2018.49.
Az ún. látványsportok támogatására nyújtott társaságiadó-kedvezmény (ún. „Tao-támogatás”) közpénznek minősül, hiszen amennyiben a vállalkozások ezt nem ajánlják fel a meghatározott célra, azok közvetlenül a költségvetés adóbevételét képeznék. Mivel közpénz felhasználásáról van szó, az azzal kapcsolatos adatok – ideértve a felhasználás során kötött szerződéseket is – közérdekű adatnak minősülnek.

BH.2018.K.1.
A titkos információgyűjtés során beszerzett bizonyítékok jogszerűségi felülvizsgálatára a közigazgatási bíróság törvényi felhatalmazás hiányában nem jogosult. Ennélfogva miután az EUB döntésében előírt kontradiktórius eljárásban való felülvizsgálat a közigazgatási perben nem valósulhat meg, mindaddig míg a büntetőbíróság döntésével azok beszerzésének jogszerűségéről nem dönt, bizonyítékként nem használhatók fel.
A szabad bizonyítás rendszeréből következően valamennyi az eljárás során feltárt körülmény mérlegelése alapján kell az ügyben a tényállást megállapítani. Az EUB ítéletéből nem következik, hogy bármely körülménynek kizárólagos jelentőséget kellene tulajdonítani. Az új eljárásban az adóhatóság a Ket. 50. § (6) bekezdése alapján köteles a feltárt bizonyítékok értékelésére mérlegelésére.

BH.2018.67.
Földforgalmi ügyben az elővásárlási jog gyakorlására irányuló jognyilatkozat átvétele során a jegyző eljárására a Ket. szabályai vonatkoznak. Jogszabálysértés esetén ezen eljárási cselekményeket illetően az elővásárlási jog jogosultja a mezőgazdasági igazgatási szerv határozatával szembeni jogorvoslat keretében kaphat védelmet. A földforgalmi törvénynek a föld tulajdonjogának vagy a földhasználati jogosultság megszerzésének a hatósági jóváhagyása iránti eljárásban történő, a Ket.-hez képest speciális szabályozása nem jelentheti a Ket. általános és alapelvi szabályai sérelmét.

A lappéldány a kamara székházában tanulmányozható.

Gyula, 2018. február 23.

Dr. Csomós Tamás
Elnök
Kúriai Döntések 2018 2