52/2018.(VI.22.) Elnökségi határozat

Kivonat a Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnökségének 2018. június hó 22. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

A Békés Megyei Ügyvédi Kamara Elnökségének 52/2018. (VI.22.) sz.

határozata

A Békés Megyei Ügyvédi Kamara Elnöksége a kamarai tisztségviselők és bizottsági tagok 2018-2022 időszakra vonatkozó választásának időpontját a választás napját, illetve a választói közgyűlés időpontját 2018. október hó 24-én 14,00 órában határozza meg, illetve a választás napját erre az időpontra tűzi ki.
A határozatképtelenség miatt megismételt választói közgyűlés időpontja 2018. november hó 09. napján 16,00 óra.

A választást a választási bizottság bonyolítja le, amely öt főből, egy elnökből és négy tagból áll, továbbá három póttag is megválasztásra kerül.

Az elnökség jelen határozattal a választási bizottság elnökévé választja Dr. Varga Imrét, négy tagjává Dr. Boros Erzsébetet, Dr. Ruzsa Györgyöt, Dr. Kliszek Ágnest és Dr. Kopcsák Zoltánt. A választási bizottság póttagjaivá pedig Dr. Csanálosi Ákost, Dr. Farkas Beátát és Dr. Stump-Csapó Ágnest.

A határozat meghozatalára a 2004. évi CLX. tv. /KET/ 72. §. /4/ bek. alapján egyszerűsített döntés keretei között került sor.

kmf.

Dr. Legeza László s.k.
elnökhelyettes

Határozat kirendelési egységekről 51/2018.(VI.22.)

Kivonat a Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnökségének 2018. június hó 22. napján megtartott elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.

A Békés Megyei Ügyvédi Kamara Elnökségének 51/2018. (VI.22.) sz.
határozata
A Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége a Békés Megyei Ügyvédi Kamara területén a kirendelhető védők jegyzékét az alábbi földrajzi kirendelési egységenként állítja össze:

1. Békéscsabai járás Békéscsabai Járásbíróság illetékességi területe
2. Szarvasi és Gyomaendrődi járás Szarvasi Járásbíróság illetékességi területe
3. Szeghalmi járás Szeghalmi Járásbíróság illetékességi területe
4. Gyulai és sarkadi járás Gyulai Járásbíróság illetékességi területe
5. Békési járás Békési Járásbíróság illetékességi területe
6. Orosházi és mezőkovácsházi járás Orosházi és Battonyai Járásbíróság illetékességi
területe

A kirendelhető ügyvéd abba a földrajzi kirendelési egységbe kerül besorolásra, ahol az irodája (székhelye) fekszik.

Kérelemre a kirendelhető ügyvéd az irodája fekvése szerinti földrajzi kirendelési egység mellett a megyeszékhelyet magába foglaló kirendelési egységbe is besorolható.

A határozat ellen a kamara tagja, valamint akinek a határozat a jogát vagy jogos érdekét közvetlenül érinti a határozat közlésétől számított 15 napon belül – jogszabály, a területi kamaraalapszabálya vagy a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzatának megsértésére hivatkozással – a Magyar Ügyvédi Kamara elnökségéhez fellebbezhet.

Indokolás:
A kirendelhető ügyvédek jegyzékéről, valamint a kirendelt ügyvédek kijelöléséről szóló 9/2018. (V. 25.) MÜK szabályzat 3.1. pontjában foglaltak szerint a kirendelhető védők jegyzéke földrajzi kirendelési egységenként kerül összeállításra.

A szabályzat a területi kamara hatáskörébe utalja annak meghatározását, hogy egy-egy földrajzi kirendelési egységhez hány járás tartozik.

A határozat hat földrajzi kirendelési egységet állapított meg, amely döntő részben igazodik a Békés megyében működő hét járásbírósághoz.
Gyomaendrődön és Sarkadon járásbíróság nem működik, ezek a járások értelemszerűen a szarvasi és a gyulai járással közösen kell, hogy földrajzi kirendelési egységet alkossanak.

Az orosházi és mezőkovácsházi járás együttes földrajzi kirendelési egységként történő meghatározása munkaszervezési szempontokon, továbbá azon az alapon nyugszik, hogy a mezőkovácsházi járásban arányosan kevesebb ügyvéd rendelkezik irodával, így a büntetőeljárási hatóságok kirendelési igénye az összevonással biztosítható.

A határozat elleni fellebbezési jogot az Üttv. 167. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezés biztosítja.

A hatáskör és az illetékesség a 9/2018. (V. 25.) MÜK szabályzat 3.1. pontjában foglalt rendelkezésen alapul.

kmf.

Dr. Legeza László s.k.
elnökhelyettes