Hírlevél – 2015.07.28.

KAMARAI HÍRLEVÉL

 Megjelent a Kúria Döntések – Bírósági Határozatok 2015/7. száma. Továbbítjuk a lap tartalomjegyzékét.

Felhívjuk a figyelmet a 188 számú polgári szakági határozatra. Ennek vastagbetűs iránymutatása a következőket rögzíti:

Az öröklési szerződés örököse várományi jogát biztosítja az a rendelkezés, amely kizárja, hogy az örökhagyó az öröklési szerződéssel lekötött vagyonáról akár élők között, akár halál esetére rendelkezhessen. Az örökhagyó a szerződéses örökös javára szóló – halála esetére vonatkozó, vagyoni – rendelkezését nem vonhatja vissza végrendelettel. A szerződésben és utóbb végrendeletben is nevezett örökös a hagyatékot az öröklési szerződés alapján szerzi meg.”

Közérdeklődésre tarthat számot a Fórum rovat írása is, amely emlékeztető  a Civilisztikai Kollégiumvezetők 2015.május 18-19. napján tartott Országos Tanácskozásáról.

 A lappéldány  a kamara székházában tanulmányozható.

Gyula, 2015. július 28.

 

Dr. Csomós Tamás

Elnök

 

 

 

A BÉKÉS MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA 1/2015. (04.10.) sz. SZABÁLYZATA

 

                                                A BÉKÉS MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA

                                                       1/2015. (04.10.) sz. SZABÁLYZATA

                                  az ügyvédi irodák számviteli beszámolóinak közzétételéről

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban: Üt.) 116. § (9) bekezdésében írt felhatalmazás alapján a Békés Megyei Ügyvédi Kamara Közgyűlése az alábbi szabályzatot alkotja:

1.)        Az ügyvédi iroda köteles számviteli beszámolóját annak közzététele céljából megküldeni a kamara részére.

2.)        Az ügyvédi iroda azzal tesz eleget a közzétételi kötelezettségének, ha az éves beszámolót, valamint kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot (ideértve a záradék megtagadásának elutasításáról szóló könyvvizsgálói jelentést is) megküldi a Békés Megyei Ügyvédi Kamarának, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó alapítói vagy taggyűlési határozattal együtt.

Az az ügyvédi iroda, amely beszámolóját könyvvizsgálóval nem vizsgáltatta felül, a beszámoló minden részén köteles feltüntetni a következő szöveget: „A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

3.)        A beszámoló benyújtása papír alapon és elektronikus úton történik az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig. A közzétételre szánt és a 2.) pontban részletezett iratokról az ügyvédi iroda köteles külön-külön PDF formátumú elektronikus változatot előállítani (továbbiakban együtt: elektronikus beszámoló). Az elektronikus beszámoló előállítható fekete-fehér szkenneléssel vagy PDF állományba konvertálással.

4.)        A papír alapú beszámolót a Békés Megyei Ügyvédi Kamara székhelyére – 5700 Gyula, Béke sgt. 47. – kell megküldeni, míg az elektronikus beszámolót a papír alapú beszámoló leadásával egyidejűleg kell közzététel céljából a Békés Megyei Ügyvédi Kamara hivatalos elektronikus levelezési címére – gyula@bmugyvedikamara.hu – megküldeni.

5.)        A beszámoló megküldésére az ügyvédi iroda vezetője jogosult.

6.)        Az ügyvédi iroda az Üt. 76. § (2) bekezdés a.), b.) és e.) pontjában jelölt megszűnése esetén a tevékenységet lezáró beszámolót a jogutód nélküli megszűnés kezdő időpontjától számított harminc napon belül köteles benyújtani. A jogutód nélküli megszűnés időszaka alatt készített számviteli beszámolót a jogutód nélküli megszűnési időszak üzleti éve mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig, a jogutód nélküli megszűnési időszakot lezáró beszámolót pedig annak elfogadásától számított harminc napon belül köteles benyújtani.

7.)        Az ügyvédi iroda az Üt. 76. § (2) bekezdés c.) pontjában jelölt megszűnése esetén a tevékenységet lezáró beszámolót a mérleg fordulónapját követő harminc napon belül köteles benyújtani.

8.)        A több különálló lapból álló beszámolót olyan módon kell összefűzni, hogy az okirat sérelme nélkül ne legyen megbontható. Az előbbiekben foglaltaknak az ügyvédi iroda eleget tesz azzal, ha a lapokat zsinórral összefűzi és a zsinórt matricával leragasztja, továbbá az okiratot, a matricát és a papírt érintő módon aláírja.

9.)        A beszámolót a kamara saját honlapján, bárki számára hozzáférhető módon teszi közzé. A közzététel ingyenes.

10.)      A beszámolókat a kamara őrzi annak benyújtásától számított tíz évig.

11.)      Az ügyvédi iroda köteles ellenőrizni a közzététel szabályszerű megtörténtét. Amennyiben a közzétett elektronikus beszámoló valamely állománya nem egyezik meg az eredeti dokumentummal, akkor köteles haladéktalanul jeleznie a kamarának az észlelt hibát.

12.)      Amennyiben az ügyvédi iroda nem tett eleget a számviteli törvény szerinti beszámoló megküldésére vonatkozó kötelezettségének, a letétbe helyezésre nyitva álló határidő utolsó napjától számított tizenöt napon belül az ügyvédi kamara felszólítja az ügyvédi iroda vezetőjét a beszámoló megküldésére. Amennyiben az ügyvédi iroda vezetője a felszólításnak nem tesz eleget, az ügyvédi kamara elnöksége következő ülésén az ügyvédi iroda mulasztását megállapítja és az iratokat az Összeférhetetlenségi Bizottsághoz továbbítja állásfoglalás kialakítása végett.

A szabályzat 2015. április hó 11. napján lép hatályba.

A szabályzatot a Békés Megyei Ügyvédi Kamara Közgyűlése 2/2015.(IV.10.) Kgy. sz. határozatával 2015. április hó 10. napján fogadta el.

 

Csomós Tamás elnök             dr. Tóth Enikő titkár

 

Elnökségi határozat az ügyvédi iroda megfelelősségéről

A Békés Megyei Ügyvédi Kamara Elnökségének 17/2005. (IV. 15.) sz.  határozata

Ügyvédi tevékenység folytatására az iroda akkor megfelelő, ha legalább 12 nm alapterületű, különbejáratú, kizárólagosan ügyfélfogadás céljára használt szoba áll az ügyvéd rendelkezésére. Több személyes ügyvédi iroda az ügyvédi tevékenység gyakorlására akkor alkalmas, hogyha az iroda minden ügyvéd tagja külön irodahelyiséggel rendelkezik, vagy közös irodahelyiség használata esetén az ügyfélfogadás rendje meg van osztva az irodát közösen használó ügyvédek között.

Fenti szabályozásban foglaltak az irányadók a lakásban működő ügyvédi irodára, valamint az alkalmazott ügyvéd, külföldi jogi tanácsadó névjegyzékbe történő bejegyzése során is.

Az ügyvédi irodának alkalmasnak kell lennie a kulturált ügyfélfogadásra, ideértve az ügyfelek részére várakozóhelyiség és mellékhelyiség biztosítását.

Mind a lakásban, mind a nem lakás céljára szolgáló helyiségben működő ügyvédi irodának biztosítania kell az ügyvédi iratok megfelelő tárolásának és irattározásának lehetőségét. Az irattárolás módja akkor megfelelő, ha az ügyvéd, ügyvédi iroda az iratokat más által hozzá nem férhető módon az ügyvédi titok megtartásának biztosításával kezeli, és azokhoz az irattal rendelkező szükség esetén hozzájuthat.

Az ügyvédi irodának önálló vezetékes telefonvonallal, telefaxszal és e-mail címmel kell rendelkeznie.

Az irodahelyiségre kötött használati jogot biztosító szerződés akkor megfelelő, ha határozatlan-, vagy pedig legalább egyéves időtartamra biztosítja a helyiség zavartalan használatát.

Nem engedélyezhető ügyvédi iroda működése államhatalmi, közigazgatási, önkormányzati, igazságügyi és oktatási intézmény kizárólagos céljára szolgáló középületben. A nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoportban működő ügyvéd irodája, vagy ügyvédi iroda a fentieken túlmenően akkor tekinthető megfelelőnek, ha az iroda olyan épületben van, ahová az ügyfél személyazonosság igazolása nélkül juthat be.

A kamara által engedélyezett ügyvédi irodát olyan módon kell megjelölni, hogy azt az ügyfelek ill. a postai kézbesítők biztonsággal felismerhessék. Az alirodára a főirodára vonatkozó szabályok az irányadók, azzal azonban, hogy az alirodában külön telefax ill. e-mail cím nem kötelező.

A korábban már bejegyzett  ügyvédi irodák megfelelősségét ez a határozat  nem érint.

Jelen határozat rendelkezéseit a 2005. május 01j-e után benyújtott tagfelvételi kérelmek ügyében kell alkalmazni.