Hírlevél-2018.01.17.

KAMARAI HÍRLEVÉL

I.

A NAV Békés Megyei Igazgatója – dr. Kovács Tamás – által a kamarához megküldött iratok közül továbbítjuk az Önök részére a „Társas vállalkozások, társas vállalkozók, gazdasági társaságok vezető tisztségviselői járulék és- egészségügyi hozzájárulás, valamint szociális hozzájárulási adó fizetésének alapvető szabályait 2018.” és „Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség 2018.” című összefoglaló anyagokat.

II.

Dr. Bánáti János elnök úr a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény ügyvédi praxisokat érintő új rendelkezései kapcsán 2017. november 27-én állásfoglalást kért a NAV-tól az új szabályok alapján várható jogalkalmazói gyakorlatról.

Tamásné Czinege Csilla helyettes államtitkártól időközben megérkezett a válasz, amelyet jelen hírlevél mellékleteként az állásfoglalást kérő levéllel együtt megküldünk a T. Kartársaknak.

Gyula, 2018. január 17.

Tisztelettel:
Dr. Csomós Tamás
Elnök

11_Egeszsegugyi_hozzajarulas_20180103

12_A_tarsas_vallalkozasok_tarsas_vallalkozok_jarulekfizetesi_szabalyai_20180108

NAV-válaszlevél

MÜK elnök levele

Hírlevél-2018.01.15.

KAMARAI HÍRLEVÉL

Megjelent a Bírósági Döntések Tára 2017 decemberi száma. Továbbítjuk a tartalomjegyzéket.

A közzétett jogesetekből az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

BDT.2017.166.
Annak eldöntésénél, hogy a véleménynyilvánítással, bírálattal kapcsolatban terheli-e fokozott tűrési kötelezettség az érintett személyt, elsősorban annak van jelentősége, hogy a kifogásolt nyilatkozat a közügyek vitatásával összefüggésben történt-e.

BDT.2017.170.
I.Az örökhagyó sérelmére súlyos bűncselekmény elkövetése mint kitagadási ok megvalósulása szempontjából nem a cselekmény büntetőjogi megítélésének, hanem a kötelesrészre jogosult és az örökhagyó szoros családi kapcsolatának van jelentősége; a bűncselekmény súlyosságát ezért a kettejük közötti viszonyban kell elbírálni.

II.A kötelesrészre jogosult gyermek öröklésjogi értelemben súlyos bűncselekményt követ el azzal, hogy az örökhagyó bankszámlájáról a pénzt jogtalanul kiveszi és azt – arról sajátjaként rendelkezve – a maga bankszámlájára helyezi, elzárva édesapját a költségei fedezetéül szolgáló pénzforrástól.

III.A kitagadási ok megvalósul akkor is, ha a kötelesrészre jogosult a súlyos, gyógyíthatatlan beteg édesapját az életvitelszerűen használt ingatlanából kizárja, és emiatt a bíróság a terhére a magánlaksértés vétségének elkövetését állapítja meg.

IV. A kötelesrésre jogosultként pert indító felperesnek nincs aktív perbeli legitimációja az örökhagyó és a harmadik személy között létrejött tartási szerződés érvénytelensége megállapítására, ha a bíróság megállapítja, hogy az örökhagyó őt érvényesen kitagadta.

BDT.2017.171.
I.Ha az ügyvezető egészségi állapotánál fogva nem képes tisztsége ellátására, ezek közt a taggyűlés összehívására sem, a társaság tagja ekkor sem jogosult közvetlenül a taggyűlést összehívni. Ilyen esetben a tag kérelmére a taggyűlést a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében hívja össze.

II.A tag által összehívott taggyűlésen hozott határozatok – érvénytelenségük miatt – nem szolgálhatnak változásbejegyzés alapjául, ezért a változásbejegyzési kérelmet el kell utasítani. Ebben az eljárásban azonban a határozatok megsemmisítésében álló jogkövetkezmény akkor sem alkalmazható, ha azok jogszerűtlenségét a bíróság észleli.

BDT.2017.181.
I.A fellebbezési jog független attól, hogy a fél milyen álláspontot foglalt el az elsőfokú eljárás során, így a felperes a keresetének helyt adó ítélet ellen is fellebbezhet, az alperes pedig a keresetet elutasító ítélet ellen akkor is fellebbezhet, ha addig a kereset teljesítését ellenezte.

II.A hitelező az adós által kötött szerződés érvénytelensége iránti perben az eredeti állapot helyreállítása körében az adós javára történő marasztalást kér, ami egybeesik a felszámolás alatt álló adós érdekeivel. A hitelező által megindított perben eljárásjogi okokból a felszámoló által képviselt adós alperesi pozícióba kerül, azonban a vele szembeni keresetet elutasító ítélet ellen a jogi érdekeltsége folytán maga is érdemi fellebbezést terjeszthet elő.

A lappéldány a kamara könyvtárában tanulmányozható.

Gyula, 2018. január 15.

Dr. Csomós Tamás
elnök

BDT 2017 12

Hírlevél-2018.01.12.

KAMARAI HÍRLEVÉL

I.
Megérkezett a kamarához a Jogtudományi Közlöny 2017 decemberi száma. Továbbítjuk a tartalomjegyzéket.

Két tanulmányra hívjuk fel külön a figyelmet.

Wallacher Lajos: Az osztott perszerkezet bevezetésének közvetett hatásai az új polgári perrendtartásban.

F. Rozsnyai Krisztina – Istenes Attila: Gondolatok a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránti igény érvényesítésének új lehetőségeiről.

A lappéldány a kamara székházában tanulmányozható.

II.

Megtörtént a MÜK teljes ülése által elfogadott szabályzatok hivatalos lapban történő közzététele. E szabályzatok közül a hírlevél mellékleteként továbbítjuk a 6/2017. (XI.20.) MÜK szabályzatot az iroda helyiség megfelelősségéről és az egy címre bejelentett iroda helyiséggel rendelkezőkre vonatkozó szabályokról. Korábban ezt a kérdéskört a területi kamara elnöksége szabályozta, mostantól a szabályzati rendelkezések az irányadóak.

III.

Továbbítjuk a Budapesti Ügyvédi Kamara 480. számú elektronikus hírlevelét. A hírlevelek új formátumban jelennek meg, amely zavaró lehet a kinyomtatásnál, és a megtekintésnél, de a teljes szöveg áttekinthető.

Gyula, 2018. január 12.

Tisztelettel:
Dr. Csomós Tamás
Elnök

Jogtudományi Közlöny – 2017 12

Irodahelyiség megfelelősség