Ellenőrzési terv

Kivonat a Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnökségének 2022. december hó 16. napján megtartott elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.

ELLENŐRZÉSI TERV

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény és kamarai rendelkezések 2023. évben történő ellenőrzésére

A Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége egyhangúlag a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, továbbá az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 186. § (5) bekezdése alapján ellenőrzési kötelezettsége teljesítése érdekében 2023. évre az alábbi éves ellenőrzési tervet fogadja el.

A Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége az általa felügyelt ügyvédi tevékenységet gyakorlókat az Üttv. 186. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti felügyeleti kockázatértékelésben meghatározottak szerint az alábbi kockázati csoportokba sorolja.

  • Legmagasabb kockázati csoportba tartoznak az alábbi ügyvédi tevékenységet gyakorlók:
  • Azok a kamarai tagok, akiknek a felvételére 2022. évben került sor.
  • Azok a kamarai tagok, akik 2022. december hó 31. napján fegyelmi büntetés hatálya alatt állnak.
  • Azok a kamarai tagok, akik ellen 2022. évben fegyelmi eljárás elrendelésére kerül sor, és akik személyére nézve az ügy természetéből kiindulva a fegyelmi bizottság elnöke jelzéssel él a kamara elnöke irányába a legmagasabb kockázati csoportba sorolás iránt
  • Azok a kamarai tagok, akikhez tagdíjtartozás miatt külön fizetési felszólítást kell intézni
  • Valamennyi további ügyvédi tevékenységet gyakorló személy a legalacsonyabb kockázati csoportba tartozik.
  1. évben 30 ellenőrzést kell elvégrehajtani.

A legmagasabb kockázati csoportba tartozók tekintetében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény és egyéb rendelkezések megtartását 2023. évben ellenőrizni kell.

Ellenőrizni kell a legalacsonyabb kockázati csoportba tartozók közül az elnökség által véletlenszerűen kiválasztott személyeket.

A Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége elrendeli jelen ellenőrzési tervnek a kamara honlapján történő közzétételét 2023. január hó 01. hatállyal.

kmf.

                                                            Dr. Legeza László

                                                                 elnök

KAMARAI HÍRLEVÉL

KAMARAI HÍRLEVÉL
I.
Tisztelt Kollégák!

A 2021 második negyedéves kamarai tagdíj fizetési határideje 2021. április hó 15.

A negyedéves tagdíjak összegei:
– ügyvéd: 33 000 Ft
– alkalmazott ügyvéd 26 400 Ft
– kamarai jogtanácsos: 26 400 Ft
– ügyvédjelölt: 9 900 Ft
– jogi előadó:7 920 Ft
– szünetelő ügyvéd: 9 900 Ft
– szünetelő jogtanácsos: 7 920 Ft

A negyedéves díjakat a Békés Megyei Ügyvédi Kamara OTP banknál vezetett 11733027-20022916-00000000 számú bankszámlájára kell teljesíteni.

II.

Mellékelten megküldjük a Kúriai Döntések – Bírósági Határozatok 2021 első két számának tartalomjegyzékét.

Gyula, 20201. március 26.

Dr. Legeza László
elnök

Határozat kirendelési egységekről 51/2018.(VI.22.)

Kivonat a Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnökségének 2018. június hó 22. napján megtartott elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.

A Békés Megyei Ügyvédi Kamara Elnökségének 51/2018. (VI.22.) sz.
határozata
A Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége a Békés Megyei Ügyvédi Kamara területén a kirendelhető védők jegyzékét az alábbi földrajzi kirendelési egységenként állítja össze:

1. Békéscsabai járás Békéscsabai Járásbíróság illetékességi területe
2. Szarvasi és Gyomaendrődi járás Szarvasi Járásbíróság illetékességi területe
3. Szeghalmi járás Szeghalmi Járásbíróság illetékességi területe
4. Gyulai és sarkadi járás Gyulai Járásbíróság illetékességi területe
5. Békési járás Békési Járásbíróság illetékességi területe
6. Orosházi és mezőkovácsházi járás Orosházi és Battonyai Járásbíróság illetékességi
területe

A kirendelhető ügyvéd abba a földrajzi kirendelési egységbe kerül besorolásra, ahol az irodája (székhelye) fekszik.

Kérelemre a kirendelhető ügyvéd az irodája fekvése szerinti földrajzi kirendelési egység mellett a megyeszékhelyet magába foglaló kirendelési egységbe is besorolható.

A határozat ellen a kamara tagja, valamint akinek a határozat a jogát vagy jogos érdekét közvetlenül érinti a határozat közlésétől számított 15 napon belül – jogszabály, a területi kamaraalapszabálya vagy a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzatának megsértésére hivatkozással – a Magyar Ügyvédi Kamara elnökségéhez fellebbezhet.

Indokolás:
A kirendelhető ügyvédek jegyzékéről, valamint a kirendelt ügyvédek kijelöléséről szóló 9/2018. (V. 25.) MÜK szabályzat 3.1. pontjában foglaltak szerint a kirendelhető védők jegyzéke földrajzi kirendelési egységenként kerül összeállításra.

A szabályzat a területi kamara hatáskörébe utalja annak meghatározását, hogy egy-egy földrajzi kirendelési egységhez hány járás tartozik.

A határozat hat földrajzi kirendelési egységet állapított meg, amely döntő részben igazodik a Békés megyében működő hét járásbírósághoz.
Gyomaendrődön és Sarkadon járásbíróság nem működik, ezek a járások értelemszerűen a szarvasi és a gyulai járással közösen kell, hogy földrajzi kirendelési egységet alkossanak.

Az orosházi és mezőkovácsházi járás együttes földrajzi kirendelési egységként történő meghatározása munkaszervezési szempontokon, továbbá azon az alapon nyugszik, hogy a mezőkovácsházi járásban arányosan kevesebb ügyvéd rendelkezik irodával, így a büntetőeljárási hatóságok kirendelési igénye az összevonással biztosítható.

A határozat elleni fellebbezési jogot az Üttv. 167. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezés biztosítja.

A hatáskör és az illetékesség a 9/2018. (V. 25.) MÜK szabályzat 3.1. pontjában foglalt rendelkezésen alapul.

kmf.

Dr. Legeza László s.k.
elnökhelyettes